[homepage] [others] [sitemap&revision]

The Kantaji Temple inscription

श्रीश्रीकान्तः
शकेवेदाब्दिकालक्षितिपरिगणितेभूमिपःप्राणनाथः
प्रासादाञ्चातिरम्यसुरचितनवरत्नाख्यमस्मिन्नकार्षीत्।
रुक्मिण्याःकान्ततुष्ट्यैसमुदितमनसारामनाथेनराज्ञा
दत्तःकान्तायकान्तस्यतुनिजनगरेतातसंकल्पसिद्ध्यै।।

 

Revised: 5 April 2011